Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Místo plnění
 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 5. Cena a placení
 6. Dodací lhůta
 7. Dopravní podmínky, poštovné
 8. Odstoupení od kupní smlouvy
 9. Odpovědnost za vady
 10. Záruka, servis
 11. Závěrečná ustanovení

 
1. Všeobecná ustanovení

Vymezení pojmů:
prodávající – společnost K+H čerpací technika s.r.o. (ve smyslu § 2079 odst. 1 občanského zákoníku)
kupující – fyzická nebo právnická osoba odlišná od prodávajícího (ve smyslu § 2079 odst. 1 občanského zákoníku)
smluvní strany – kupující a prodávající
kupní smlouva – kupní smlouva dle § 2079 a násl. občanského zákoníku

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávky zboží (dále jen „obchodní podmínky“). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro smluvní strany závazné, pokud není v písemné kupní smlouvě uzavřené smluvními stranami stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.
b) Prodávající dodá kupujícímu zboží na základě elektronické objednávky (objednávky kupujícího doručené prostřednictvím elektronické pošty, a to na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího) dále jako „objednávka“.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze věci výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen „zboží“). Váhy, rozměry, kapacita, výkony a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v kupní smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

3. Místo plnění

Místem plnění je výdejní sklad prodávajícího. Při odeslání zboží splní prodávající svůj závazek dodat zboží kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci, který je určen prodávajícím na jeho internetových stránkách nebo objednávce. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu prodávajícího předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zvláštní plnou mocí vystavenou kupujícím a dále platným občanským průkazem.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy dle § 1731 a násl. občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, postačí dodání zboží prodávajícím v souladu s objednávkou. Prodávající si může v jednotlivém zejména technicky nebo cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky, o této skutečnosti se však zavazuje informovat kupujícího ve lhůtě 5 dnů ode dne dojití objednávky prodávajícímu.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru závazku (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné do okamžiku jejich změny. Nabídkové ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového tištěného ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé kupní ceny v hotovosti na pokladně prodávajícího.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Minimální výše objednávky činí 500 Kč.
K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Pro kupujícího z ČR platí, že u objednávky nad 10 000 Kč hradí dopravu v rámci ČR prodávající.

6. Dodací lhůta

V případě platební podmínky „dobírkou“ nebo „hotově“ začíná dodací lhůta běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů od kupujícího, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě platební podmínky „záloha“ začíná dodací lhůta běžet ode dne připsání její úhrady na účet prodávajícího. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím; o tomto je prodávající povinen informovat kupujícího.
V případě, že objednané zboží nebude možné předat přepravci do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá písemné odsouhlasení kupujícího, zdali tento souhlasí s dodáním objednaného zboží v náhradním termínu. Nebude-li kupující souhlasit s dodáním objednaného zboží v náhradním termínu má se bez dalšího zato, že od své objednávky odstupuje a dodání zboží nepožaduje. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek v ČR a jejich ceny:

Objednávka od 500,- do 20 000,- Kč
PPL250 Kč
Osobní odběr0 Kč
 
Objednávka nad 20 000,- Kč
PPL0 Kč

Dopravné mimo území ČR bude účtováno dle dané přepravní služby a platného ceníku.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit jejich existenci přepravci. Faktura / daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího pouze z důvodu špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, případně uvedené parametry, které kupující stvrdil objednávkou. Prodávající si vyhrazujeme možnost tiskové chyby na svých internetových stránkách.
Kupující v postavení spotřebitele má dle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Rozhodnete-li se pro odstoupení na základě výše uvedeného, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury (daňového dokladu), variabilní symbol, datum nákupu.
Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na adresu prodávajícího uvedenou v sekci kontakt na internetových stránkách prodávajícího a to za následujících podmínek:

 • musí byt v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálním dokladem o koupi

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Tyto náklady nese kupující sám.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby vrácení plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme odstoupení od kupní smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Kupující má v případě vadného zboží práva z vadného plnění dle § 2099 a násl. občanského zákoníku, zejména práva uvedená v § 2106 a § 2107 občanského zákoníku, jimiž jsou:
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

10. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo osobě určené kupujícím při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou v délce minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Místem plnění při uspokojování práv z vad je sídlo nebo bydliště kupujícího.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci smlouvy se dohodli, že není-li stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Váš účet

Novinky 2019

HCP a WALRUS - Ceník čerpadel 2019
RATHI - Ceník spojek 2019

Čerpadla TQIC - Vyprodáno

Čerpadla TQIC - Firma Walrus, výrobce čerpadel TQIC, inovuje tuto řadu čerpadel ...

Ochrana SubTronic SC

K elektromotoru 230 V speciální ochrana SubTronicSC - 100% kompatibilní s charakteristikami motoru. Ve spojení s ponornými motory Franklin Electric máte spolehlivou ochranou motoru a čerpadla od jednoho výrobce.

Akce©2019 K+H ČERPACÍ TECHNIKA S.R.O.

Nákupní košík NÁKUPNÍ KOŠÍK: 0 POLOŽEK